Dalarnas landskapssigill

   
   
 
 

 

 

 

Dalarnas landskapssigill som silversmycke  

Sigillsmycket är en lätt kupad medaljong, 24 mm i diameter i helt rent silver. 
Jag numrerar sigillsmyckena vartefter.
          
1295 kr inkl. rem (eller kedja) och frakt.

Väljer man inte annat så skickas sigillet med 45 cm läderrem.
 

Vill du beställa sigillsmycket?   Klicka här!

Jag söker återförsäljare i Dalarna för smycket, är du intresserad, maila mig, tove@brokig.se


Roligt att tidningen Land har skrivit om mina sigillsmycken i en artikel 'Ny trend: Nu vill vi visa var vi kommer ifrån'
(där Dalarnas landskapssigill också är med).

 

Dalarnas landskapssigill
 

Sigillet är från sen medeltid, år 1435.
Texten på latin, ’Sigillum Dala anno domini MCDXXXV’ betyder
’Sigill Dalarna efter Kristus 1435’.

Sigillstampen försvann under Sten Sture den äldres tid i Finland vid stridigheter mot Ryssland.

Den är återfunnen och finns nu i Historiska Muséets samlinga
r
Stampen är av koppar och mäter 7,5 cm i diameter.

 

 

Historiska Muséets samlingar (föremål 41419. SHM 166).


 


 

I den av Johan Hadorph utgivna ’Dahle Laghen’, Stockholm 1676, kan man läsa:
”Thet Dale Sigill som frammanföre tryckt är, finns uthi Originali aff Koppar, och hafwer iagh thet bekomit aff her Rijkz Skattmestaren, Högwälborne Her Steen Bielke, hwilket några åhr sedan funnit är uthi Finland, som nogh underligit synes ham thet skulle dijt uth kommit. Men tå man aff Historierne tilseer, huruledes i Her Sten Stures then äldres tijd, Dalamän så wäl som Almogen aff alla andra Landzorter, hafwa folgdt honom dijt uth emot Ryssen, kan man nogsampt ther aff döma, at the sitt Landz-Sigill med sigh fört hafwa, på thet om the något ther uthe sluta skulle eller hemskrifwa om någon hielp, måtte the hafwa sitt egit Sigill medh sigh at under tryckia, elliest kunde the icke betrodde wara”.
Hadorph anser att det vore av värde om Dalarna ånyo upptoge sigillet och brukade det som fordom.

Enligt Svante Svärdström ’Dalarnas Vapenbok’, Falun 1951, var den av Hadorph nämnde Sten Bielke riksskattmästare, lagman i södra Finland från 1673 och från 1680 dessutom lagman i Västmanland och Dalarna.
Vidare skriver Svärdström ”att Magnus Abraham Sahlstedt i sin omfångsrika topografiska skildring ’Stora Tuna Minnesdöme’, Stockholm 1743, avbildar sigillet (dalaklämman). Enligt denne författare avser bågen att framhålla den krigiska sidan av dalfolkets natur liksom rothuggsyxan symboliserar den fredliga odlarmödan”.
”Så uppfattades även symboliken när dalaklämman lämnade sitt innehåll åt Stora Tuna sockenvapen i riksheraldikerämbetets utformning antogs av kommunalfullmäktige den 13 september 1943 för att därefter fastställas av Kungl. Maj:t”.  
 

  Engelbrektsstenen i Borlänge finns sigillet med

Engelbrektsstenen med Dalarnas sigill

 
<<<Silver   Brokig.se